Wij helpen je graag verder

Ontdek hoe Paylex inzicht geeft in het beoordelen van zakelijke risico's, inspireren en verbeteren van het betalingsgedrag van uw klanten en het laten groeien van uw bedrijf


Geslacht:

By sending this contact form, you automatically agree to our privacy statement and the general terms and conditions.





Bedankt voor uw aanvraag!

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bedankt!

Faillissement voorkomen

Hoewel het aantal faillissementen afneemt sinds de piek van 2013, blijft het aantal faillissementsaanvragen in Nederland hoog. Maar wanneer is een onderneming failliet? Welke procedures gaan hieraan vooraf en welke procedures worden hierbij doorlopen? Zijn er duidelijke oorzaken? Is het mogelijk een faillissement te voorkomen? Is een faillissement te herkennen? Dit zijn een aantal vragen die gesteld kunnen worden wanneer men denkt aan faillissement. Hieronder worden een aantal onderwerpen betreft faillissement behandeld, zodat u als ondernemer beter voorbereid bent op alle vroegtijdige signalen van een faillissement en kunt u mogelijk een eigen faillissement voorkomen.

Tekst gaat verder onder het formulier
Separator icon

Wanneer is een bedrijf failliet en wie kan er het faillissement aanvragen

Kort gezegd wordt een onderneming failliet verklaard wanneer zij de schulden, en daarbij dus ook de rekeningen, niet meer kunnen betalen. Faillissement wordt vaak aangevraagd door ten minste twee schuldeisers. Dit kan echter ook aangevraagd worden door het Openbaar Ministerie of de rechtbank als gevolg van de WSNP, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Als laatste kan een ondernemer zelf ook het faillissement aanvragen.

De rechtbank zal uiteindelijk de laatste keuze maken en daarbij beslissen of een bedrijf failliet verklaard wordt. De rechter heeft daarbij drie mogelijke uitspraken:
1. Faillissementsaanvraag afgekeurd
Wanneer een faillissementsaanvraag afgekeurd wordt, dan kan een ondernemer volgens de rechter nog aan de betalingsverplichtingen voldoen.
2. Faillissement wordt een schuldsanering
Als natuurlijk persoon kan de rechter oordelen dat de ondernemer een saneringsplan krijgt om de onderneming te redding onder leiding van een bewindvoerder. Wanneer hiervan sprake is, dan wordt er met schuldeisers om de tafel gezeten om tot een akkoord te komen over bijvoorbeeld een vermindering van alle openstaande schulden. Door de verandering in de faillissementswet is et nu gemakkelijker om tot een akkoord te komen met schuldeisers. Dit zou eventueel kunnen leiden tot het dalen van het aantal faillissementen in Nederland.
3. Failliet verklaard
Wanneer de rechtbank beoordeelt dat een ondernemer niet meer aan alle betaalverplichtingen kan voldoen, dan wordt de ondernemer failliet verklaard.

Procedure faillissement

Wanneer een onderneming failliet gaat, wordt er altijd een vast procedure gevolgd. Deze ziet er als volgt uit:
Als eerste zal een van de zojuist genoemde partijen het faillissement aanvragen bij een rechtbank in de regio van de schuldenaar. Een schuldeiser dient wel te kunnen aantonen meerdere malen de schuldenaar te hebben aangemaand en daarna in gebreke te zijn gesteld.
Hierna zal de rechtbank, na het uitspreken van het faillissement, een curator en een rechter-commissaris aanstellen. De failliet verklaarde wordt handelingsonbevoegd verklaard. Dit betekent dat enkel de curator handelend mag optreden. Zijn taak is dan ook het te gelde maken van de failliete boedel ten behoeve van alle schuldeisers.
De rechter-commissaris houdt op zijn beurt toezicht op de werkzaamheden van de curator. Verder heeft hij nog enkele aanvullende bevoegdheden. Zo kan de rechter-commissaris getuigen oproepen en horen en soms zelf het in hechtenis nemen van de failliet verklaarde ondernemer. Voor het ontslaan van personeel of voor de verkoop van inboedel respectievelijk boedel, moet de rechter-commissaris eerst toestemming verlenen.
Het faillissement eindigt pas wanneer de schuld betaald is, er een akkoord ontstaan is met de schuldeisers of wanneer blijkt dat de schuldenaar onvoldoende vermogen heeft om alle schulden af te betalen. De schulden zullen dan blijven staan.



Separator icon


Curator

Zoals hierboven genoemd neemt de curator alle handelingsbevoegdheden over van de failliet verklaarde ondernemer. Zijn hoofdtaak is om de failliete bedoel te gelde te maken en al het geld te verdelen onder de schuldeisers. De curator heeft nog een aantal andere taken, namelijk
• Het in samenwerking met de schuldenaar opstellen van een lijst met alle schulden en baten
• Het voorbereiden van de verificatievergadering, waar de lijst met alle schulden wordt vastgesteld
• Het openbaar maken van het vonnis in onder andere een landelijk blad




Separator icon

Latest information
Latest technologies

Benefit from an up-to-date database that is managed by a team of experts 24 hours a day, 7 hours a week.


Sophisticated algorithm
Unique algorithm

As we score more than 400 different parameters and carefully weigh these, you will be ensured of a reliable and sound credit advice.


For every company
Everywhere and for everyone

Thanks to our broad offer of products and services it does not matter if you are a company, private individual, or government. We will always offer you a customised proposal.



Separator icon

Waar gaat het geld heen

De curator zorgt ervoor dat de te gelde gemaakte boedel verdeeld wordt onder de schuldeisers. De schuldeisers worden verdeeld onder preferente schuldeisers en concurrente schuldeisers. De preferente schuldeisers krijgen voorrang op de concurrente schuldeisers. Dit zijn bijvoorbeeld de fiscus, het UWV en de bank. Het overgebleven bedrag wordt verdeeld onder de concurrenten. Dit zijn ‘gewone’ schuldeisers.
De rechter besluit uiteindelijk over het toekennen van de bedragen. Bij enkel 6% van alle gevallen bij faillissementen komt geld terecht bij de concurrente crediteuren. Hierom is het aan te bevelen dat schuldeisers ten eerste in gesprek gaan met de schuldenaar om tot een overeenkomst te komen. Anders is de kans relatief groot om als schuldeiser met lege handen te komen staan.

Faillissementswet

De faillissementswet in Nederland dateert nog uit 1893 en kreeg, voor de verandering in 2019, veel kritiek te verduren. Dat kritiek kwam voort uit dat de wet van oudsher voornamelijk gericht is op de schuldeiser, terwijl dat in andere landen niet zo was. Daar lag de nadruk vooral op het doorgaan of het redden van een onderneming. De wetgeving in Nederland is daarom veranderd naar het meer richten op het redden van ondernemingen die zich in moeilijke situaties bevinden en daarbij dus een faillissement te voorkomen. Twee van de wetswijzigingen geven een onderneming meer kans op een her- of doorstart. Dit zijn

• Een enkele dwarsliggende schuldeiser kan in bepaalde gevallen gedwongen worden mee te werken aan een schuldsanering
• Banken en geldschieters krijgen meer zekerheid wanneer ze een noodkrediet verlenen
Door deze twee wijzigingen wordt de positie van een onderneming ten opzichte van zijn schuldeisers versterkt. Door deze maatregelen hoopt de Nederlandse regering dat het hoge aantal faillissementen voorkomen kan worden.



Separator icon

Belangrijkste oorzaken faillissement

Een gezonde onderneming heeft voldoende geld in kas om de rekeningen te kunnen betalen. Anders gezegd: de onderneming is liquide. Verder heeft een gezonde onderneming meer bezittingen dan schulden, ook wel bekend als ‘een onderneming is solvabel’. Bij een faillissement hebben schuldeisers geen vertrouwen meer in de onderneming en zijn mogelijkheid om alle openstaande rekeningen te kunnen betalen. Hierdoor wordt dan ook een faillissement aangevraagd. Hieronder zullen de vier voornaamste redenen van faillissement besproken worden.
1. Ondeskundig ondernemerschap
Slecht management of wanbeheer zijn de voornaamste oorzaken van een faillissement. De ondernemer heeft in dit geval onvoldoende kennis over de markt, onvoldoende toekomstvisie of hij anticipeert niet genoeg op de veranderingen in de markt.
2. Bedrijfseconomische oorzaken
Bedrijfseconomische oorzaken kunnen verschillende oorzaken zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn: vraaguitval, ofwel afname van het aantal klanten of wanbetaling bij klanten waardoor een onderneming zelf ook in de problemen kan komen met het betalen van rekeningen.
3. Financieringsproblemen
Onvoldoende kapitaal, geen financiering krijgen of alleen een financiering kunnen krijgen met een (extreem) hoge rente zijn vaan financieringsproblemen die uitmonden op een faillissement. Dit komt voornamelijk voor bij jonge start-ups, doordat zij geen reserves hebben opgebouwd in de korte tijd van hun bestaan. Ook is het verminderde aantal uitgeven van kredietfinancieringen door banken een belangrijke oorzaak van het grote aantal faillissementen.
4. Fraude
Er zijn meerdere vormen van faillissementsfraude. Een voorbeeld hiervan is het aangaan van verbintenissen die niet betaald kunnen worden, of het verkopen van goederen aan familie en bekenden in aanloop naar een faillissement.

Herkennen van faillissementsrisico

Het grootste gevaar voor een ondernemer is dat hij wordt meegesleurd in het faillissement van zijn klanten. Zo kan het voorkomen dat de beste klant opeens al maanden zijn openstaande facturen niet betaald, maar omdat dit de beste klant is er ruimte gegeven wordt om dit op te lossen. Echter kan dit fout aflopen omdat de ondernemer zelf meer geld uitgeeft aan die klant dan dat er geld binnenkomt. Om een eigen faillissement te voorkomen is het belangrijk om de signalen van faillissement te herkennen.
Klanten met de komende signalen hebben een groter faillissementsrisico:
• Groot personeelsverloop
Personeel binnen een onderneming zijn meestal als een van de eersten op de hoogte van moeilijkheden binnen een onderneming.
• Onregelmatig betaalgedrag
De klant betaalt alleen wanneer er voldoende geld in kas is, waardoor er zeer onregelmatig bedragen overgemaakt worden.
• Vluchtgedrag van de bedrijfseigenaar
Aanspreken op het gedrag van een klant wordt steeds moeilijker, omdat er geen gehoor wordt gegeven aan eventuele belletjes en antwoorden die wel gegeven worden zijn vaak vage beloftes of smoesjes.
• Onregelmatige bestellingen
Er wordt plots extra veel besteld, of juist heel weinig doordat de klant wacht tot hij geld heef of perspectief ziet.
Wanneer deze signalen worden herkend, zorg dat er voorzichtig omgegaan wordt met het leveren aan die klant. Beter is zelfs tijdelijk niet te leveren om het eigen inkomen te beschermen. Een goede manier om het eigen faillissement te voorkomen is om kredietinformatie aan te vragen over de klant waar het faillissementsrisico hoog is. Hierdoor krijgt de ondernemer inzicht in de financiële situatie van de klant en kan daardoor beter inspelen op hoe hij of zij het beste kan handelen. Een goed voorbeeld van een onderneming die kredietbeoordelingen verschaf is Paylex.



Separator icon

Geschreven door:
Anneloes Politis



Always up to date: risk management in the cloud


iRisk is available online, both on a desktop and laptop as well as on your tablet or smartphone. You always have access to our database and assessments of all businesses. Make a first check or watch the monitoring, so that you won’t be faced with surprises.

iRisk demo

Our database is available online, via a secured and encrypted connection. No worries about the safety, because you will have access on the basis of a secure own environment. Always up to date thanks to risk management for at the office, on site, and on the road.






Separator icon
iRisk

Real-time scoring your business relations with iRisk.


Insight into all business information
Check up on the management board
Complete financial overview
Advice for your credit limit
Assess the payment behaviour
Online and in the app (iOS and Android)

With iRisk, you easily gain insight into your (potential) business relation. Within several minutes, you will know if your business relation is creditworthy, if it has previously been involved in financial calamities, and what the payment behaviour is. On top of that, you will directly be able to see who is authorised to take decisions on behalf of your business relation.

Paylex scores your business relation in real time on more than 400 indicators and provides you with an advice about up to what amount you can safely do business. Directly contact us to non-bindingly discuss the best fitting solution.



Separator icon